Algemene Voorwaarden

Belangrijk om te weten

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk MonFaraz, hierna te noemen therapeut of dienstverlener, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62067036. De therapeut en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals die zijn afgesproken. Cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd therapeut en de opdrachtgever.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De behandelend therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden medegedeeld.
 3. De behandelend therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 4. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 5. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut/natuurgeneeskundige en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 6. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een consult mondeling hebben bevestigd.

 

Duur en wijziging van de overeenkomst

1.Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

2.Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.

3.Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

 

Annulering

 1. Afspraken dienen telefonisch of per mail, 48 uur vóór  de afspraak geannuleerd te worden. Indien annulering van een consult niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen. Of de sessie in het traject komt dan te vervallen. 
  2. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft datum en tijdstip. Dit zal de therapeut vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

  Geheimhouding
  1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
 2. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënte die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, tenzij de cliente daar verplicht toestemming voor verleent 

 

Tarieven
Therapeut is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogingen.In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.

 1. Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.

 

Klachten
1.Als therapeut stel ik alles in  werking voor tevredenheid van de cliente. Mocht je als cliente onverhoopt toch ontevreden zijn over de therapeute en het lukt niet om dit samen met mij op te lossen dan mag je een klacht indienen. Praktijk MonFaraz is aangesloten bij SCAG, waardoor je als cliente , kunt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij je klacht. De Praktijk voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. 

 

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op het door  aangegeven bankrekeningnummer. Ik werk vanuit vertrouwen en veelal met moslims. Die kennen hun verplichting naar Allah. In de vijf jaar dat ik therapeut ben is er nog nooit één van mijn cliente in gebreke gebleven. Om die reden doe ik geen verdere meldingen over incassobedrijven. Want als je de betaling op aarde niet doet dan doe je het wel op de dag des oordeels. 

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen cliente en behandelende therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemde therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, opdrachten en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Amsterdam, Juni 2015 versie 1.0
Amsterdam, Mrt 2020 Versie 2.0*
* Aanpassingen Betalingen

 

Pin It on Pinterest